Facebook LinkedIn ProZ

Web Sayfası Çevirisi

webWeb sitesi çevirilerinde içeriğin en uygun şekilde adaptasyonunun yanı sıra, grafik ve kullanıcı arayüzlerinin de çevirilen dile en uygun şekilde düzenlenmesi amacıyla, birlikte çalıştığımız web tasarımcılarının katkısı ile de bu hizmeti tasarımı da dahil ederek bir bütün olarak ele alabiliriz.  Bu bağlamda bize sağlayacağınız kaynak kodu ile web sitenizin çevirisini bir başka web tasarımcısına gerek kalmadan düzenleme ve yayınlama şansına sahip olursunuz.

 

Web sitesi ve ilişkili tercüme hizmetlerimiz için lütfen  adresinden bizimle iletişime geçiniz.

Hukuki ve Resmi Metinler

resmiHukuki ve resmi evrak niteliği taşıyan belge ve metinlerin çevirisi, hukuk fakültesi mezunu ve hukuk tercümeleri konusunda eğitim sertifikası olan ve bu alanda ciddi tecrübeye sahip çevirmenler tarafından yapılmaktadır.

Çevirisini Yaptığımız Hukuki ve Resmi Niteliğe Sahip Metin ve Belge Türleri

 • Dava dilekçeleri, mahkeme kararları
 • Yasal sözleşme metinleri, şartnameler
 • Ticari marka, fikir mülkiyeti hakları evrakları
 • Sicil gazetesi kayıt, vekaletname, muvafakatname, patent başvuru evrakları, taahhütname vb belgeler.
 • Kimlik, diploma, ikametgah, adli sicil kaydı vb. her türlü resmi belge
 • Yasal sözleşmeler
 • Doğum belgesi
Medya İçeriği Tercümeleri

medya

İngilizce veya Türkçe hazırlanmış "zaman kodu" içeren akademik, bilimsel video materyali, sunum, tanıtım, belgesel, toplantı, söyleşi vb. içeriğe sahip her türlü görsel materyal ile DVD veya benzeri formatta yayının altyazı dosyalarının çevirisini dosya formatını koruyarak gerçekleştiriyoruz.

Çevirisini yaptığımız bazı medya içeriği türleri

 • Görsel medya altyazı çevirileri;
 • Eğitim videosu
 • Sunumlar
 • Animasyon
 • Demonstrasyon, reklam filmi vb. altyazıları
Sözlü Tercüme

sozluAşağıdaki alanlarda sözlü tercüme hizmeti veriyoruz.

 • Akademik ve bilimsel toplantı, kongre, sempozyum ve söyleşiler
 • Etkinlikler, heyet görüşmeleri, sunumlar, röportajlar

 

İhtiyaç duyulan ardıl sözlü tercüme hizmetlerimiz için lütfen adresinden bizimle iletişime geçiniz.

Yerelleştirme (Lokalizasyon)

yerelLokalizasyon (yerelleştirme), içeriğin salt tercümesinin yanı sıra adapte edilen dile ve dolayısıyla kültüre en uygun şekilde adaptasyonu gerektirmektedir. Bu nedenle bu tür içeriklerin tercümesi sırasında ayrıntılı bir araştırma yardımı ile içeriğin amaca en iyi hizmet edecek şekilde uyarlanması gerekmektedir. Yerelleştirme hizmetlerimizi bu yaklaşım ile gerçekleştiriyoruz.

Lokalizasyon Hizmeti Verdiğimiz Başlıca İçerik Türleri

 • Bilgisayar yazılımları
 • Mobil uygulamalar
 • Bilgisayar oyunları
 • Web tabanlı uygulama çevirileri ve uygun yerelleştirme hizmetleri
 • Yazılım terminoloji araştırmaları ve terminoloji hazırlanması
Medikal ve Farmakolojik Metinler

medicalEdit Tercümetıp fakültelerine, hastanelere, eczacılık fakültelerine, biyomühendislik ve biyoteknoloji bölümlerine, farmakoloji ve farmasötik üzerine faaliyetlerini sürdüren firmalara çeviri hizmeti sağlıyoruz. Bu bağlamda, sahip olduğumuz tecrübeler ve araştırma konusundaki becerilerimizin yanı sıra, ilgili konularda uzmanlık sahibi hekimlik yapan veya akademik tecrübesi olan kişilerden konuyla ilgili danışmanlık alma ayrıcalığına sahibiz. Esas çalışma odak konumuz olan bilimsel yayınlar başta olmak üzere, hemen her dalda tıp ve farmakoloji, farmasötik, medikal teknoloji ve biyoteknoloji ve biyomühendislik gibi alanlarda ciddi bir tecrübeye sahibiz.

Tıp ve Farmakoloji Alanında Çevirisini Yaptığımız Metin ve Döküman Türleri

 • Klinik raporlar, klinik dışı raporlar
 • Farmakolojik modüller
 • Ruhsatlandırma belgeleri
 • İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Tarım Uygulamaları (GAP), vb. belgeler
 • Resmi yazışmalar, eğitim dokümanları
 • SOP belgeleri
 • Epikriz dökümanları
 • Vaka raporları
 • Prospektüs ve reçeteler
 • Heyet raporları
 • Proje raporları
 • Bilgilendirilmiş onam belgeleri
 • İlaç güvenliği/Farmakovijilans araştırma dökümanları
 • Tıbbi ve farmakolojik yönetmelikler
Teknik ve Ticari Metinler

 teknikt1Teknik ve ticari metinlerin tercümesi, mühendislik, tasarım, patent, faydalı model ve benzeri fikri mülkiyete ilişkin belge içerikleri hakkında deneyimli, mühendislik ve teknik konularda eğitim görmüş, ticari döküman diline hakim çevirmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çevirisini Yaptığımız Teknik ve Ticari Metin Türleri

 • Cihaz ve ekipman kullanım kılavuzları
 • Patent, faydalı model vb. dökümanları
 • Akreditasyon belgeleri
 • Teknik belgeler
 • CE belgesi & AB Direktifleri
 • Şirket dökümanları
 • E-eğitim materyalleri
 • Ticari belgeler ve yazışmalar, raporlar ve araştırmalar
 • Fiyat teklifleri ve faturalar, bankacılık ve finans belgeleri
 • Toplantı tutanakları
 • Mali raporlar, pazar araştırmaları
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama projeleri

moduler slide