Facebook LinkedIn ProZ

İstatistiksel Analiz ve Veri İşleme

Bilimsel çalışmaların her türlü veri ve istatistiksel analizlerini, uzman ekiple gerçekleştiriyoruz.

İstatistiksel Analizin Belirlenmesi
Örneklemlerin, değişkenlerin ve verilerin özelliklerinin incelenerek, yapılması gereken istatistiksel analizlerin kararlaştırılması, bu analizlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda danışmanlık ve/veya eğitim hizmetleri

Verilerin yazılım ortamına uygun şekilde aktarılması:
Verilerin kullanılan istatistiksel analiz yazılımına (Excel, SPSS, AMOS, SAS, vb.) aktarılması, hali hazırda girilmiş olan verinin analize en uygun şekilde düzenlenmesi.

Yapılan İstatistiksel Analizler:
Parametrik Testler: Normallik analizi, bağımlı/bağımsız t-testleri, tek yönlü/tekrarlanan ANOVA, çok yönlü MANOVA, kovaryans ANCOVA, Korelasyon Analizleri Pearson ve Spearman, Regresyon Analizleri, Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri, vb.)
Nonparametrik Testler: Ki-kare, Mann-Whitney U, Wilcoxon, Kruskal Walls, Kolmogrov-Smirnov, McNemar

Bulguların tablolaştırılması ve tablo açıklamalarının bilimsel içeriğe uygun şekilde yazılması.

Bulguların tartışma formatına uygun şekilde yazılması: Çalışmanın kapsam, amaç ve metodolojisi doğrultusunda, ortaya çıkacak bilimsel makalenin Tartışma kısmında yer alacak şekilde bulguların yorumlanması.

moduler slide